• Home
  • คลังเก็บ: Legal Pages

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Latest update:

(“we”, “us” or “our”) operates the (“service”)

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of personal information when you use our services.

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

We use your personal information to provide and improve our services. By using the service, you agree to our collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise set forth in this Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meaning as in our Terms and Conditions, accessed at .

Collection and use of information

While using our services, we may ask you to provide Personally Identifiable Information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information (“Personal Information”) may include but is not limited to:

Name
, email address,
phone number
, address

Save data

We collect information that your browser sends whenever you visit our service. Log Data (“Log Data”) This log may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our services you visit, the time and date of your visit. You visit the time spent on those pages and other statistics.

Google AdSense and the DoubleClick cookie

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on our services.

Cookies

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะที่ไม่ระบุชื่อ คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราใช้ “คุกกี้” ในการรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่จะส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท และบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเราเพื่อให้บริการในนามของเราเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีใดในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under the age of 18.If you are a parent or guardian and you know that your child has provided us with personal information, please contact us. If we find that a child under the age of 18 has provided us with personal information, we will promptly delete it from our servers.

Legal compliance

We will disclose your personal information as required by law or subpoena.

Changes to this privacy policy

We may update this privacy policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this privacy policy periodically for any changes.Changes to this privacy policy will become effective when they are posted on this page.

Contact us.

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ปรับปรุงล่าสุด:

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “เงื่อนไขการใช้งาน”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ (“บริการ”) ที่ดำเนินการโดย (“เรา” “เรา” หรือ “ของเรา “).

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชมผู้ใช้และคนอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาคุณลักษณะและฟังก์ชันดั้งเดิมของบริการเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ และผู้อนุญาต

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย

ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีให้ บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การยุติ

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงหากคุณละเมิดข้อกำหนด

ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติควรมีผลต่อการยุติจะยังคงมีผลต่อการยุติการใช้งานรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ในลักษณะ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” บริการนี้ให้บริการโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิดหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเราและแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใด ๆ ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นวัสดุเราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาจากดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเรา